Regulamin korzystania
z aplikacji mobilnej Hotel Barczyzna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Hotel Barczyzna przeznaczonej dla urządzeń mobilnych ("Aplikacja"). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji, wskazane w punkcie 1.3. są świadczone przez firmę Hotel Barczyzna, HB Sp. z o.o. z siedzibą w Barczyźnie,
ul. Barczyzna 12, 62-230 Nekla, NIP: 7891756222, e-mail: recepcja@hotelbarczyzna.pl ("Usługodawca").

1.3. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

zapewnieniu Użytkownikom dostępu do informacji na temat hoteli umieszczonych w Aplikacji, w tym w zakresie: cen pobytu za dobę, standardu pokoi, zdjęć, lokalizacji obiektów, za których treść odpowiada Hotel umieszczający informacje te w Aplikacji („Hotel”)z tym zastrzeżeniem, że informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, która zostanie zawarta po przyjęciu zaproszenia użytkownika („Rezerwacja”) przez Hotel.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Aplikacji Użytkownik Aplikacji ma również możliwość:

- składania Rezerwacji pobytu w Hotelach pod warunkiem ich dostępności na warunkach określonych w Rezerwacji,

- zarządzania Rezerwacjami, w tym potwierdzonymi przez Hotel, złożonymi za pośrednictwem Aplikacji.

Usługodawca zwraca uwagę, że jest jedynie dostawcą Aplikacji i dostępnych w niej funkcji. Usługi świadczone przez Hotele, a zwłaszcza usługi hotelowe, są świadczone na podstawie odrębnych, zawieranych z wykorzystaniem Aplikacji, umów pomiędzy Hotelem, a użytkownikiem, których treść regulują wskazane w tym zdaniu strony.

1.4. Aplikację można pobrać z następujących sklepów:

- App Store dla urządzeń mobilnych z systemem iOS,

- Google Play dla urządzeń mobilnych z systemem Android.

1.5. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z jej funkcji jest dla użytkowników bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych potrzebnej dla pobrania Aplikacji pokrywają Użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.


II. ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon, spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne:

Dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 8.0.

Dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.3.

2.3. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe (sieć WiFi lub sieć komórkowa).

2.4. W celu zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym należy postępować zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami wyświetlanymi po uruchomieniu pliku inicjującego instalację lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play lub App Store w zależności od tego jakiego typu urządzenie mobilne posiada Użytkownik.

2.5. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji może okazać się niemożliwe w przypadku urządzeń, wyposażonych w innego rodzaju system operacyjny, niż wymieniony w ustępach poprzedzających, lub w przypadku dokonania przez Użytkownika samodzielnych zmian w systemie operacyjnym, nieautoryzowanych przez producenta systemu operacyjnego. W takim wypadku Usługodawca informuje, że ze względów technicznych Aplikacja może działać nieprawidłowo oraz że korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcji Aplikacji będzie niemożliwe.

2.6. Usługodawca informuje, że w przypadku dokonania przez Użytkownika zmian w posiadanym systemie operacyjnym, indywidualnej konfiguracji urządzenia, zainstalowaniu (lub korzystaniu) na urządzeniu innego programu komputerowego mającego wpływ na działanie Aplikacji, Aplikacja może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. Usługodawca informuje, że
w powyższych przypadkach może okazać się niemożliwym korzystanie z Aplikacji.

2.7. Urządzenie Użytkownika powinno posiadać wystarczająco dużo wolnej pamięci do pobrania i zainstalowania Aplikacji.


III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

- korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

- korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy,z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,

- korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.3. Usługodawca zaleca użytkownikom niezwłoczne powiadomienie jego o każdym przypadku naruszenia praw Użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji.


IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG

4.1. Na podstawie Regulaminu, Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Aplikacji usługę polegającą na:

udostępnianiu w Aplikacji Użytkownikowi treści dostarczanych przez Hotele,

umożliwieniu Użytkownikowi w ramach modułu Hotel Barczyzna przesyłania za pomocą Aplikacji informacji do Hotelu, zwłaszcza zarezerwowanego przez Aplikację).

4.2. Moduł Hotel Barczyzna Mobile daje możliwość komunikacji z Hotelem pomijając pośredników czy portale oraz pozwala na spersonalizowanie oferty promocyjnej dla Użytkownika. Aplikacja zawiera pełną informację o Hotelu i usługach hotelowych, promocjach ofertach specjalnych a także listę organizowanych wydarzeń.

4.3. Użytkownik, który po pobraniu Aplikacji i zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym, zarejestruje się i zaloguje do Aplikacji uprawniony jest do korzystania z Aplikacji w sposób nieograniczony w zakresie określonym Regulaminem, z zastrzeżeniem punktu 4.1.

4.5. W celu dokonania rejestracji w ramach Aplikacji należy podać wskazane w Aplikacji dane osobowe oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

4.6. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Użytkownika zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach oraz w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.


V. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

5.1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji, treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

obscenicznych lub wulgarnych,

nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną,

obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość,

propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,

godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie lub prawa pokrewne,

promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,

spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.

5.2., W przypadku gdy jakakolwiek treść udostępniona za pośrednictwem Aplikacji jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, użytkownik może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: recepcja@hotelbarczyzna.pl przeznaczonej do komunikacji z Usługodawcą.

5.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

6.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania z tym zastrzeżeniem, że cała Aplikacja, jej pojedyncze funkcje lub poszczególne Moduły mogą być czasowo niedostępne ze względu na konieczność dokonania w nich zmian mających na celu usprawnienie ich działania lub naprawienie błędów, które wystąpiły.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, Regulaminu lub przepisów prawa, za które Usługodawca nie odpowiada,

usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są podmioty trzecie za wybór których Usługodawca nie odpowiada

.

6.4. Usługodawca nie odpowiada za prawdziwość ani prawidłowość informacji udostępnianych użytkownikom przez Hotele. Usługodawca nie moderuje tych informacji a ich treść zależy wyłącznie od Hotelu.

6.5. Usługodawca zwraca uwagę, że nie świadczy usług oferowanych przez Hotele, zwłaszcza usług hotelowych, ogłaszanych poprzez Aplikację, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.


VII. CZAS TRWANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z APLIKACJI

7.1. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta zostaje z Usługodawcą na czas nieoznaczony po zainstalowaniu Aplikacji przez użytkownika na jego urządzeniu z chwilą rejestracji w ramach Aplikacji, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

7.2. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. W celu wypowiedzenia umowy należy przesła

oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Aplikacji na adres e-mail: recepcja@hotelbarczyzna.pl i usunąć/odinstalować Aplikację z urządzenia mobilnego.


VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. W celu korzystania przez użytkownika z Aplikacji, w tym rejestracji w Aplikacji oraz dokonywania Rezerwacji za jej pośrednictwem Usługodawca przetwarza dane osobowe jej użytkowników. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę Usługodawca będzie przetwarzać jego, wskazane w Aplikacji, dane w celu prowadzenia działań marketingowych określonych w treści wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług w zakresie Aplikacji lub prowadzenia działań marketingowych, o ile na takie zgodził się Użytkownik. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

8.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji jest Usługodawca.

8.3 Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w związku z Aplikacją.

8.4. Przetwarzanie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione danych osobowych użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, zwłaszcza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

8.5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz – w sytuacjach prawem przewidzianych – prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora lub korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie
z określonych usług świadczonych w ramach Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

8.8. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji jednocześnie informując, że podczas korzystania z Internetu Użytkownik może być narażony na ryzyka z tym związane takie jak np. wirusy komputerowe czy wyłudzenie danych. Dlatego też Usługodawca rekomenduje zgłaszanie wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczących podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, na adres poczty elektronicznej: recepcja@hotelbarczyzna.pl


IX. REKLAMACJE

9.1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług przez Usługodawcę, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej recepcja@hotelbarczyzna.pl. Jednocześnie Usługodawca zwraca uwagę, że za wykonanie usług świadczonych przez Hotele odpowiada wyłącznie Hotel jako strona umowy z Użytkownikiem i podmiot świadczący te usługi. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Hotel należy kierować do Hotelu.

9.2. Usługodawca zaleca aby w zgłoszeniu reklamacyjnymi zawrzeć: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, opis i powód reklamacji, imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail.

9.3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie.

  1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania m.in. z:

  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


X. PRAWA AUTORSKIE

10.1. W ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z programu komputerowego, bez prawa do sublicencji na inne podmioty, będącego jej podstawą poprzez jego trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jego stosowania i wyświetlania w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji.

10.2. Prawa autorskie do utworów wykorzystywanych w Aplikacji (m.in. fotografie, grafiki, logotypy) przysługują Usługodawcy bądź poszczególnym uprawnionym. Niedozwolone jest korzystanie ze wspomnianych utworów przez Użytkownika poza granicami wyznaczonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


XI. ZMIANY REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. 11.1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:

  1. dostosowaniem Aplikacji do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji;

  2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

  3. zmianą funkcjonalności usług;

  4. zwiększeniem konkurencyjności Aplikacji;

 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email użytkownika.

 3. W przypadku gdy użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres recepcja@hotelbarczyzna.pl co będzie skutkować wypowiedzeniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ze skutkiem z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

11.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

11.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądom zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku użytkowników nie będących konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego -właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Usługodawca zwraca uwagę, że zgodnie z prawem użytkownikowi, w tym konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

12.1. Hotele mogą umożliwić użytkownikom odstąpienie od umowy co zostanie wskazane przez Hotel w opisie Hotelu w Aplikacji dlatego też Usługodawca zaleca zapoznanie się z warunkami określonymi przez Hotel przed zawarciem umowy z Hotelem.